Konkurs za upis studenata u akademskoj 2019/20. godini

Dana 14.06.2019. godine objavljen je Konkurs za upis na prvu godinu studija na svim ciklusima na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini. Konkurs je otvoren od 14. do 28. juna 2019. godine za prvi ciklus i od 14. juna do 31. oktobra za drugi ciklus studija.
Upis na našem odsjeku se vrši na Studijski program Matematika unutar kojeg budući studenti mogu da biraju jedno od usmjerenja: Edukacija u matematici, Primijenjena matematika ili Teorijska kompjuterska nauka. Više informacija o studijskom programu i usmjerenjima unutar studijskog programa možete naći ovdje.
  • Podnošenje prijava vršiće se od 14.06. do 28.06.2019. godine.
  • Prijemni ispit održaće se 02.07.2019. godine u 10,00 sati.
  • Privremena rang-lista kandidata objaviće se do 03.07.2019. godine, a konačna 05.07.2019. godine.
  • Upis primljenih kandidata obaviće se od 08.07. do 15.07.2019. godine i od 19.08. do 23.08.2019.godine.

DRUGI CIKLUS: KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20.GODINI

Podnošenje prijava i upis kandidata za drugi ciklus vrši se u rokovima kako slijedi:

  • Podnošenje prijava vršiće se od 14.06. do 31.10.2019. godine;
  • Privremena rang-lista kandidata objaviće se do 01.11.2019. godine, a konačna do 04.11.2019.godine;
  • Upis primljenih kandidata obaviće se od 05.11. do 08.11.2019. godine

Pravo upisa na studijski program prvog ciklusa studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji ili inostranstvu, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te drugih kriterija u skladu sa procedurama i općim aktima koje utvrđuje Senat.

Pri upisu potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je navedena u tekstu konkursa koji se objavljuje za cijeli Univerzitet u Tuzli (obično u prvoj polovini juna mjeseca). Prilikom prijave na konkurs kandidati navode svoje preliminarne preferencije u vezi sa usmjerenjem na koje žele da se upišu. Za sva studijska usmjerenja prva četiri semestra su zajednički, a student ima obavezu izbora usmjerenja prilikom upisa u drugu godinu studija u skladu sa kriterijima koje utvrdi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta na prijedlog Studijskog vijeća odsjeka za Matematiku. Nakon izbora studijskog usmjerenja, isto nije moguće ponovno mijenjati, sem na opravdani zahtjev studenta i uz saglasnost Studijskog vijeća odsjeka za matematiku i Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta.

Prijemni ispit radi se iz matematike i ispit se polaže u pisanoj formi, rješavanjem testa od 10 jednostavnih zadataka iz matematike. Primjere prijemnih ispita iz ranijih godina kao i ostale potrebne informacije možete naći ovdje.