Upis na studij matematike

Pravo upisa na studijski program prvog ciklusa studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji ili inostranstvu, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te drugih kriterija u skladu sa procedurama i općim aktima koje utvrđuje Senat.

Pri upisu potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je navedena u tekstu konkursa koji se objavljuje za cijeli Univerzitet u Tuzli (obično u prvoj polovini juna mjeseca). Prilikom prijave na konkurs kandidati navode svoje preliminarne preferencije u vezi sa usmjerenjem na koje žele da se upišu. Za sva studijska usmjerenja prva četiri semestra su zajednički, a student ima obavezu izbora usmjerenja prilikom upisa u drugu godinu studija u skladu sa kriterijima koje utvrdi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta na prijedlog Studijskog vijeća odsjeka za Matematiku. Nakon izbora studijskog usmjerenja, isto nije moguće ponovno mijenjati, sem na opravdani zahtjev studenta i uz saglasnost Studijskog vijeća odsjeka za matematiku i Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta.

Prijemni ispit radi se iz matematike i ispit se polaže u pisanoj formi, rješavanjem testa od 10 jednostavnih zadataka iz matematike.

Prijemne ispite iz ranijih godina možete naći ovdje.

Brošuru sa osnovnim informacija o Odsjeku matematika možete naći ovdje.