Edukacija u matematici

Završetkom usmjerenja “Edukacija u matematici” u okviru studijskog programa “Matematika”, studenti  stiču znanja iz grupe pedagoško-psihoških i metodičko-didaktičkih predmeta.  Glavni cilj studija je da pruži studentima znanje i vještine što im omogućava  da rade kao bachelor matematike edukacijskog smjera. Studenti tokom studija također stiču znanja i kompetencije i iz drugih oblasti matematike birajaući izborne predmete.

U toku studija studenti imaju mogućnost obavljanja metodičke prakse iz matematike u osnovnim i srednjim školama. Tokom prakse studenti prate pripremu i izvođenje nastave nastavnika-mentora i samostalno pripremaju i realiziraju određeni broj nastavnih sati.

Tokom studija, studenti će steći znanja i vještine koje uključuju:

 • efikasno interpretiranje uputa u nastavnim planovima i programima osnovnih i srednjih škola pri planiranju časova iz matematike,
 • kombinuju različite nastavne metode i izvore informacija sa ciljem osiguranja kvaliteta časova iz matematike,
 • rad sa nadarenim učenicima,
 • koriste različite tehnike vrednovanja znanja i uskladuju ih sa poučavanjem i ciljevima učenja,
 • implementiraju jednostavne projekte iz matematike,
 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • da su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u nastavi matematike,
 • da su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku.

Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju:

Prva godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Uvod u matematiku I 3 2 0 6
Diferencijalni račun funkcija jedne promjenljive I 3 2 0 6
Uvod u linearnu algebra i analitička geometrija I 3 2 0 6
Elementi matematičke logike I 3 2 0 6
Uvod u matematičke programske pakete I 3 0 2 6
Tjelesni i zdravstveni odgoj I I 0 2 0 0
Matematička analiza I II 4 2 0 7
Integralni račun funkcija jedne promjenljive II 3 2 0 6
Geometrija I II 3 2 0 6
Osnovi programiranja II 3 1 1 6
Teorija skupova II 2 2 0 5
Tjelesni i zdravstveni odgoj II II 0 2 0 0
Druga godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Matematička analiza II III 4 2 0 7
Linearna algebra I III 3 2 0 6
Osnove vjerovatnoće i statistike III 3 1 1 6
Izborni predmet I III 2 2 0 5
Izborni predmet II III 3 1 1 6
Matematička analiza III IV 4 2 0 7
Linearna algebra II IV 3 2 0 6
Elementarna teorija brojeva IV 2 2 0 5
Izborni predmet III IV 3 2 0 6
Izborni predmet IV IV 3 1 1 6
Treća godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Matematička analiza IV V 3 2 0 6
Numerička analiza I V 3 1 1 6
Obične diferencijalne jednadžbe V 3 2 0 6
Psihologija V 2 1 0 3
Učenje pomoću računara V 3 0 2 6
Izborni predmet V V 2 0 0 3
Kompleksna analiza VI 3 2 0 6
Diferencijalna geometrija VI 3 1 1 6
Diskretni dinamički sistemi VI 3 1 1 6
Pedagogija VI 2 1 0 3
Matematika za nadarene VI 2 0 0 3
Izborni predmet VI VI 3 2 0 6
Četvrta godina
Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Mjera i integral VII 3 2 0 6
Opća algebra VII 3 2 0 6
Metrički prostori VII 3 2 0 6
Metodika nastave matematike VII 3 2 0 6
Izborni predmet VII VII 3 1 1 6
Elementarna matematika sa stanovišta više matematike VIII 3 2 0 6
Viša geometrija VIII 3 1 0 5
Historija i filozofija matematike VIII 2 0 0 2
Popularna matematika VIII 3 1 0 5
Metodička praksa iz matematike VIII 1 0 4 6
Izborni predmet VIII VIII 3 1 1 6
Izborni predmet I Matematičke osnove kompjuterske nauke
Matematički algoritmi i programiranje
Engleski jezik
Izborni predmet II Objektno orijentisano programiranje
Geometrija II
Izborni predmet III Analiza i sinteza algoritama
Diskretna matematika
Izborni predmet IV Strukture podataka
Opća fizika
Izborni predmet V Matematika u svakodnevnom životu
Astronomija i astrofizika
Izborni predmet VI Opća topologija
Kombinatorika
Izborni predmet VII Primjena matematičkih softvera
Parcijalne diferencijalne jednadžbe
Izborni predmet VIII Funkcionalna analiza
Geometrija III