Edukacija u matematici

STUDIJSKI PROGRAM “EDUKACIJA U MATEMATICI” NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA NA ODSJEKU MATEMATIKA

u primjeni od akademske 2012/2013. godine

  1. Akademska titula, odnosno stručno zvanje koje se stiče završetkom stepena II ciklusa studija:Završetkom stepena II ciklusa studija student stiče akademsku titulu, odnosno stručno zvanje: Magistar Edukacije u matematici.
  2. Pravo upisa na studijski program II ciklusa studija imaju sva lica koja su završila I ciklus studija matematike ili dvopredmetni studij na kojem je matematika jedan od predmeta (npr. Matematika i fizika, matematika i informatika i sl.) i u istom ostvarili ukupno 240 ECTS.
  3. Naziv studijskog programa je Edukacija u matematici. Ciljevi studija su produbljivanje znanja studenata iz matematike, posebno iz oblasti  kombinatorike, algebre, geometrije, matematičke analize i primjene matematičkih softwarea u nastavi matematike, te metodike nastave matematike, sve u cilju njihovog osposobljavanja za efikasniji rad u nastavi matematike u osnovnim i srednjim školama.
  4. Drugi ciklus studija traje dva (2) semestra, tj. ukupno jednu (1) akademsku godinu. Broj ECTS koji se ostvaruje uspješnim završetkom studija je 60 ECTS.
  5. Kompetencije i vještine koje se stiču dimplomom: Savremeni pristup nastavi matematike, koji podrazumijeva upotrebu raznih softvera, kao i primjenu znanja iz raznih oblasti matematike, zahtijeva kvalitetno obrazovane kadrove, osposobljene da na multidisciplinaran način sagledavaju probleme u nastavi matematike u osnovnim i srednjim školama i iznalaze najbolja rješenja. Po završetku II ciklusa studija, master matematike iz oblasti edukacije u matematici stiče sveobuhvatno znanje iz bazne matematike i metodike nastave matematike, kombinirano sa širokim spektrom znanja iz mnogostrukih primjena matematičkkih softwarea, te će uspješno moći odgovoriti u svim mogućim situacijama u radu s učenicima različitog nivoa znanja, uključujući i rad s posebno nadarenim učenicima, ali i rad s učenicima s posebnim potrebama. Također,  on će biti osposobljen za  nastavak akademskog rada i upisivanje doktorskog studija u oblasti edukacije u matematici.
  6. Uslov prelaska sa drugih studijskih programa je završen dodiplomski studij u četverogodišnjem trajanju-prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS iz oblasti srodne matematici. Srodni  studijski programi su teorijska fizika, računarstvo itd.
  7. Uslov za upis u slijedeći semestar je pohađanje nastave na 80% svih sati održanih u semestru, što se potvrđuje potpisom predmetnog nastavnika. Studij se završava izradom završnog (master) rada i njegovom odbranom. Ta aktivnost je vrednovana sa 20 ECTS boda.
  8. Način izvođenja studija: studij se izvodi kombinacijom redovnog studija, vanrednog studija i učenja na daljinu.

Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju:

Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Odabrana poglavlja algebre i geometrije I 4 0 0 8
Odabrana poglavlja matematičke analize I 4 0 0 8
Savremene metode u nastavi matematike I 4 0 0 7
Izborni predmet I I 4 0 0 7
Kombinatorika II 4 0 0 5
Izborni predmet II II 4 0 0 5
Završni (Master)  rad II 4 0 0 20
Izborni predmet I Matematički modeli u fizici
Dinamički sistemi
Izborni predmet II Matematički softveri u nastavi matematike
Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi