Primijenjena matematika

STUDIJSKI PROGRAM “PRIMIJENJENA MATEMATIKA” NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA NA ODSJEKU MATEMATIKA

u primjeni od akademske 2012/2013. godine

  1. Akademska titula, odnosno stručno zvanje koje se stiče završetkom stepena II ciklusa studija: Završetkom stepena II drugog ciklusa studija student stiče akademsku titulu, odnosno stručno zvanje: Magistar primijenjene matematike.
  2. Pravo upisa na studijski program II ciklusa studija imaju sva lica koja su završila I ciklus studija matematike ili dvopredmetni studij na kojem je matematika jedan od predmeta (npr. Matematika i fizika, matematika i informatika i sl.) i u istom ostvarili ukupno 240 ECTS.
  3. Naziv studijskog programa je Primijenjena matematika. Ciljevi studija su produbljivanje znanja studenata iz matematike, posebno iz oblasti  primijenjene matematike, u cilju njihovog osposobljavanja za dalje bavljenje matematikom u multidisciplinarnim ili inženjerskim projektima, daljem istraživačkom ili akademskom radu.
  4. II ciklus studija traje dva (2) semestra, tj. ukupno jednu (1) akademsku godinu. Broj ECTS koji se ostvaruje uspješnim završetkom studija je 60 ECTS.
  5. Kompetencije i vještine koje se stiču diplomom: Budući razvoj privrede, finansijskih, naučno istraživačkih institucija biće zasnovan  na nauci, izučavanju i primjeni novih tehnologija. To će biti glavni  pokretači ekonomskog i društvenog razvoja, a samim tim i zapošljavanja. Za praćenje najnovijih trendova u nauci i tehnologiji biće potrebni kvalitetno obrazovani kadrovi, osposobljeni da na multidisciplinaran način sagledavaju probleme i iznalaze najbolja rješenja. Po završetku II ciklusa studija, master matematike iz oblasti primijenjene matematike stiče sveobuhvatno znanje iz bazne matematike, kombinovano sa širokim spektrom znanja iz mnogostrukih primjena matematike, kao što su:matematičko modelovanje u industriji;matematičko modelovanje u finansijama i aktuarskoj matematici;matematičko modelovanje u fizici;matematičko modelovanje u statistici;optimizacijske metode u industriji, finansijama i sl;širok spektar baznih oblasti matematike potreban za dalji istraživački rad;osposobljenost za rad u edukacijskim ustanovama visokog i višeg obrazovanja;osposobljenost za rad u istraživačkim institucijama( instituti, istraživači centri)osposobljenost za nastavak akademskog rada i upisivanje doktorskog studija matematike.
  6. Uslov prelaska sa drugih studijskih programa je završen dodiplomski studij u četverogodišnjem trajanju-prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS iz oblasti srodne matematici. Srodni  studijski programi su teorijska fizika, računarstvo itd.
  7. Uslov upisa u slijedeći semestar je pohađanje nastave na 80% svih sati održanih u semestru, što se potvrđuje potpisom predmetnog nastavnika. Studij se završava izradom završnog(master) rada i njegovom odbranom. Ta aktivnost ukupno nosi 22 ECTS boda.
  8. Način izvođenja studija : studij se izvodi mješavinom redovnog studija, vanrednog studija i učenja na daljinu.

Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju:

Naziv predmeta S P AV LV ECTS
Teorija operatora I 4 0 0 9
Napredni software Mathematica I 2 0 2 5
Numeričko rješavanje rubnih problema I 4 0 0 8
Dinamički sistemi I 4 0 0 8
Metode optimizacije II 4 0 0 8
Završni (Master)  rad II 22